خضر عدنان

بازداشت خضر عدنان بر اساس «بازداشت‌های اداری» صورت گرفت. بازداشت اداری به مقامات دولت اسرائيل اجازه می‌دهد فلسطينيان را...