خط آهن افغانستان ترکمنستان

تاجیکستان پروژه ساخت یک خط آهن که این کشور را از طریق افغانستان به ترکمنستان متصل می‌کند، معلق کرد....