خط دیورند

خط دیورند، میراث حاکمان استعماری بریتانیا که بین افغانستان و پاکستان کشیده شده، بار دیگر صحنه درگیری نیروهای دو...