خلخال و کوثر

امید رضایی − ابطال چند صندوق و فرستادن یک نامنتخب به جای منتخب مردم به مجلس، اتفاق جدیدی نیست....