خلیل وداد

شهزاده سمرقندی: تعداد دانش‌آموزان دختر در افغانستان، آنگونه که دیدبان حقوق بشر گزارش داده کاهش یافته است. دو...

شهزاده سمرقندی- نشستی پشت درهای بسته در اسلو برای مذاکره میان دولت افغانستان و گروه طالبان برگزار شده است....