خواست خلع ید از کارفرمای خصوصی در نیشکر هفت تپه

مجلس سازمان خصوصی‌سازی را مسئول تحقیق درباره واحدهای تولیدی کرد که این سازمان خود آنها را به ورشکستگی کشانده...