خواکین گوزمن

ال چاپو در مصاحبه با شان پن درباره نحوه فرارش از زندان می‌گوید: «مهندسان حفاری را سه ماه برای...