خودکشی در کردستان

سرهنگ علی احمدی‌تبار، رئیس پلیس

یک دختر در شهرستان سقز

یک دختر دانش‌آموز ١٩ ساله

یک دختر جوان در شهر

یک دختر ۱۳ ساله به

یک زن ٢٨ ساله‌ اهل

یک زن ٢٧ ساله ساکن

ساریا مرادی، زن ۲۷ ساله

کوثر جوزان، زن ۱۸ ساله

یک زن و یک سرباز

یک زن حامله به نام