خودکشی علی نقدی کارگر نیشکر هفت‌تپه

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۹ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...