دااعش

اگر پس از تکریت موصل هم تصرف شود، داعش مهم‌ترین کانون خود را از دست می‌دهد و در حالت...