دادستانی کرج

قوه‌قضاییه در پاسخ به درخواست اعاده دادرسی محمد‌ نظری می‌گوید که او باید در زندان مهاباد باشد تا به...

محمد نظری، زندانی سیاسی‌ای که نزدیک به ۲۳ سال از حبسش می‌گذارد، در نامه‌ای قوه قضاییه ایران را مامور...