دادستان پارس آباد

مردم خشمگین به خانه و مغازه فرد متهم به قتل در پارس آباد حمله کرده اند در حالی که...