دادگاه عالی آب

این دادگاه بنا نيست منابع آب ایران مديريت را مدیریت کند بلکه اين دادگاه تنها پرونده‏‌هايی را بررسی می‏‌کند...