داروهای تقلبی

به گفته مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو تنها در کشوری که دچار...

به گفته مدیر اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و داروی ایران، بخشی از داروهای قاچاق...