دارو

احمد قربانی، مدیرعامل انجمن حمایت

به گزارش روزنامه شرق، از

اشرف فرامرزیان، مدیر کانون هموفیلی

دبیر انجمن تالاسمی ایران می‌‌گوید

مصطفی کریمی، مدیرکل نظارت بر

شماری از بیماران مبتلا به

عبدالرحمان رستمیان، نایب رئیس کمسیون

وضعیت بازار دارو در ایران

 شمس‌علی رضازاده، معاون داروی سازمان

شمس‌علی رضازاده، معاون امور دارویی

ایرج خسرونیا، عضو هئیت مدیره

مجید آراسته، رئیس انجمن تالاسمی

یک دختر ۳۲ ساله که

عباس حاجی آخوندی، رئیس سازمان

حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت

 دکتر ایرج خسرونیا، رئیس جامعه

محمدحسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت

علی علی‌لو، عضو کمیسیون اقتصادی

مجید آراسته، رئیس انجمن تالاسمی

محمدحسن طریقت منفرد، وزیر بهداشت،