دارو

مهدی سلیمان‌جاهی، سرپرست دفتر کل

خیرالله غلامی، رئیس داروخانه‌های دانشکده

 رئیس انجمن بیهوشی نسبت به