دانشجويان محروم از تحصيل

مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی زندانی

مأموران امنیتی ایران به یک

حراست دانشگاه ارومیه یک دانشجوی

دانشگاه تهران با آیین‌نامه جدید

جعفر توقیفی، سرپرست وزارت علوم

۱۶۱ نفر از کنشگران سیاسی،

مادر اشکان ذهابیان، دانشجوی زندانی محروم از تحصیل و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت گفت به وی اجازه...