دانشگاه ارومیه عبدالحسین فریدون

"جامعه مدنی قدرتمند پشتیبان دولت درستکار، با برنامه و سالم است نه رقیب و دشمن آن. البته به همان...