دانشگاه تبریز

کميته انضباطی دانشگاه تبريز در ماه‌های اخير پنج فعال دانشجویی این دانشگاه را از چند ترم تحصیلی محروم کرده...

دانشجويان دانشگاه تبريز در اعتراض به سخنرانی محمدحسین صفارهرندی در ساختمان مرکزی دانشگاه، با پلاکارد و شعار عليه وضع...

جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور مریوان مراسم سالروز بمباران شیمیایی شهر کردنشین حلبچه را توسط حکومت صدام حسین،...