دانشگاه فرهنگیان

علیرضا نیکی - در ایران کمترین توجه به تربیت معلم و نقش آن در تغییر و تحول سیستم آموزش...

آموزش و پرورش ایران با کمبود معلم روبرو است. مسئولان برای جبران این وضعیت خرید خدمت از بخش خصوصی...

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان از فهرست کردن ۳۰ بیماری ممنوعه برای معلمان خبر داد و گفت داوطلبان قدکوتاه...