دانشگاه مردم

رابطه انتخابات با دموکراسی و استبداد چیست؟

در این مجموعه درسگفتار به رابطه جنبشهای اجتماعی و کنشگری جمعی پرداخته شده است.

در این پنج درسگفتار محمد مالجو درباره اقتصاد سیاسی ایران، ساز و کارها و چشم اندازها به بحث خواهد...

در این مجموعه سخنرانی، دکتر سعید پیوندی طی چهار درسگفتار ابتدا نگاهی تاریخی به رابطه پر تنش آموزش و...

نسیم روشنایی - «دانشگاه مردم» اولین درسگفتار از سلسله درسگفتارهای خود را٬ ۲۶ اکتبر با سخنرانی سعید پیوندی٬ جامعه...