دانشگاه پنسیلوانیا

علی جنتی درباره موسیقی نیز گفته رهبر ایران تنها روحانی است که موسیقی می‌شناسد. به نظر وزیر ارشاد برای...