دانش و فن

تعیین قدمت نخستین جد انسان راست‌قامت، طراحى پنجره‌هاى صرفه‌جویانه به تأسى از طبیعت، تغییر توازن جنسیتى ِ نوزادان ژاپنى...

پیش‌بینی تحولات اقتصادی جهانی توسط

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130416_SiavashMovahed_Science_Weekly_LidaHosseiniNejad.mp3