درآمدهای مالیاتی دولت

دولت سه سال است که می‌خواهد از بنیادهای خاص مالیات دریافت کند اما نمی‌تواند. بانک مرکزی می‌گوید که سهم...

به‌گفته رئيس کل سازمان امور مالياتی ایران درآمدهای مالیاتی دولت یازدهم ۴۵ درصد افزایش داشته اما حدود ۶۰ درصد...