درآمد اپراتورهای تلفن همراه

حداقل ۳۱ میلیون دقیقه مکالمه در دو هفته گذشته نزدیک به ۱۷ میلیارد تومان درآمد را نصیب اپراتورهای تلفن...