درآمد دولت از یارانه ها

دولت روحانی در نظر داشت فقط به اشخاصی یارانه بدهد که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند. مجلس شورای...

در حالی که بین برخی نمایندگان مجلس و دولت بر سر رقم درآمد هدفمندی یارانه‌ها اختلاف وجود داشت، دیوان...