درختان زمین

ثبت خاطرات نباید به بهای از دست رفتن و یا زخمی کردن زیبایی طبیعت شود.

انسان‌ها سالانه ۱۵ میلیارد درخت را نابود می‌کنند، اگرچه هنوز به ازای هر انسان ۴۲۲ درخت در زمین ریشه...