درسیم

مهدی شبانی ـ مدرنیسم از بالا در هر دو کشور ایران و ترکیه و ساختِ دولت-ملت مدرن بر مبنایی...

برای اولین بار در تاریخ ترکیه، کمونیست‌ها اداره یک استان را در این کشور به دست گرفتند. در انتخابات...