درعا

نبردها در مناطقی از درعا که شورشیان مستقر هستند ادامه دارد. فتح این منطقه از سوریه برای دسترسی به...

نیروهای ارتش سوریه یک مزرعه در روستای کفر شمس را محاصره کردند و پس از آن که شبه...