درگذشت سعدی افشار

سعدی افشار (سعدالله زحمت‌خواه)، سیاه‌باز

سعدی افشار (سعدالله رحمت‌خواه) که