درگیری خیابانی

ناهید خداکرمی، شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جاری در پایتخت جمهوری اسلامی را از عوامل افزایش استرس در بین...

روزانه ۱۵۰۰ نزاع خیابانی در ایران رخ می‌دهد و درگیری و نزاع خیابانی دومین عامل مرگ و میر است....

وزیر بهداشت ایران: «در کشور هر وقت از فرهنگ سخن گفته می‌شود فکر می‌کنند فرهنگ فقط روضه و عزاداری...