دریاچه بزنگان

امید منتظری- دریاچه از دست‌رفته بزنگان تنها به یک اعتبار احیا شد؛ باران که آمد، روستاییانِ "آب دراز" و...

دریاچه "بزنگان" بزرگ‌ترین دریاچه طبیعی استان خراسان