دریاچه نمک در استان گلستان

در استانی که زمانی «گلستان» بود، باران کم‌تر می‌بارد و گرما هم افزایش یافته و این دو عامل سبب...