دستفروشان تهران

معاون نظارت شورای شهر تهران گفته است که دو معربان خاطی به خاطر کتک‌زدن یک دستفروش در چهارراه ولیعصر...

اجرای طرح ساماندهی دستفروشان این گمان را ایجاد کرده که پس از کولبری، قرار است دستفروشی هم به عنوان...

دستفروش مورد حمله ماموران شهرداری قرار گرفت چون به ماموران پول نداده بود. مردم با ماموران شهرداری درگیر شدند....

در آستانه نوروز تنش بین مغازه‌داران و دستفروشان تهران شدت گرفته است. مغازه‌داران می‌گویند اجناس ارزان دستفروشان به کسب...