دستمزد کارگر در ایران 5 درصد هزینه تولید است

حتی یک روز قبل از عید نوروز هم اعتراضات و اعتصابات کارگری به عدم پرداخت دستمزدها ادامه داشت. کارگران...