دستمزد ۹۴

اولویت کارگران افزایش ۲۵درصدی مزد در تطابق با تورم و سبد هزینه معیشت خانوار بود. چانه‌زنی‌ها ناکام ماند و...