دستگاه امنیتی

عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران از دخالت برخی نهادها در حوزه امنيتی ابراز نگرانی...