دستگاه قضایی عراق

حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ منجر به قدرت‌گیریِ نیروهای فرقه‌ای و تجاوز به حقوق زنان شده است....

همزمان که داعش در حال محو شدن از روی نقشه است، مسأله عدالت در مورد جرایم مرتکب‌شده در دوران...

دستگاه قضایی عراق در واکنش به بمب‌گذاری‌های بغداد به نمایش قدرت روی آورد و پنج نفر را به دار...