دستگاه قضایی ایران

به گفته مهناز پراکند از سال ۱۳۸۸ و بعد از انتخابات دوره‌ی هشتمِ ریاست‌جمهوری بر تعداد پرونده‌سازی‌ها علیه وکلای...

در دو پرونده جداگانه در مشهد و تهران برای چهار متهم به سرقت کیفرخواست قطع دست صادر شده است.