دست نوشت های گلشیری در دانشگاه استنفورد

همایشی در دانشگاه استنفورد درباره هوشنگ گلشیری برگزار شد. یکی از سخنرانان شهریار مندنی‌پور بود. متن سخنرانی او پیرامون...