دشتستان

صادق پورسالم، رئیس اداره حفاظت

خبرگزاری ایرنا، از وجود یک خانواده کوخه‌نشین دشتستانی خبر داد که هیچیک شناسنامه ندارند و در جمعیت کشور محسوب...