دشت ارژن

مالکیت زمین‌هایی که در دشت ارژن در حال تخریب هستند، در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است.