دشت های ایران

به گفته معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی «خشکسالی»، «مصرف بی‌رویه آب» و «حفر چاه‌های غیرمجاز» از جمله...

از زمانی که منابع آب کم شده «تالاب‌ها و دریاچه‌ها از جمله ارومیه و بختگان نیز خشک شدند.»