دفاع حسن صادقی از اصلاح قانون کار

حسن صادقی به عنوان نمونه تغییراتی که از دید او باید در قانون کار صورت بگیرد، به «هماهنگ‌سازی مشاغل...