دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور

علی‌اکبر محزون گفته است: «بیشترین نرخ ازدواج مربوط به استان خراسان ‌جنوبی با ۱ .۱۳ در هزار و کمترین...