دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی بناهای تاریخی

بانک‌ها و شرکت‌های بیمه هم در این ویرانگری فرهنگی به قصد سودجویی و تراکم‌سازی نقش دارند. سازمان میراث فرهنگی...