دفن قربانیان کرونا

ف. دشتی – در این مقاله از حق دفن به صورتی شایسته و حق سوگواری سخن می‌رود، و نیز...