دمکراسی سوئد

محمدرفیع محمودیان- تکلیف انتخابات ۲۰۱۴ سوئد بسی پیش‌تر از این معلوم شده. تعلیق و هیجان در فرایند انتخابات در...

محمدرفیع محمودیان- قدرت و پویائی دموکراسی نمایندگی سوئد ریشه در ساختار اجتماعی متفاوت این کشور دارد. سوئد در جهان...