دوازدهمین رژه نوروزی ایرانیان

روز یکشنبه ۱۹ آوریل، رژه