دوجنسی

آوات عیار - شرکت «کردیت سوئیس» در پژوهشی نشان داده است که شرکت‌هایی که تعداد کارکنان دگرباش جنسی بیشتری...

رسیدگی به مشکل افراد دارای اختلالات جنسی «ترانس سکشوال» یا تراجنسی‌ها مانند درمان، نظارت و مراقبت از آنها به‌صورت...